TOS

Terms of Service

הסכם הרשאה לשימוש באתר:

אתר האינטרנט בו הנך עושה שימוש הינו בבעלותה המלאה של חברת פמי פרימיום בע”מ (“פמי”). השימוש באתר אינטרנט זה על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (“האתר”) מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם (“תנאי השימוש”). השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. בהעלאת המידע לאתר אתה מוותר על כל טענה או תביעה כנגד פמי בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות במידע שהעלית לאתר, אלא אם מקורה של טענה או תביעה כאמור במעשה או מחדל רשלני של פמי. פמי רשאית למסור לנותני שירות מטעמה את המידע שנמסר על ידך וזאת לצורך מתן שירותי הייעוץ און-ליין.

הגבלת השימוש:

המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של פמי . חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה או לקחת חלק בכל האמור לעיל, למעט שליפת נתונים (Download) לצורך שימוש אישי של המשתמש. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו, או בכל חלק מהם שלא למטרות שלשמן נועדו.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור:

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, למטרות אשר לשמן לא נועד האתר וכן לשום מטרה האסורה על פי התנאים וההודעות הכלולים במסמך זה.

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר  (Upload) , לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר:

 .1 העלולים להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר;

 .2 האסורים לפרסום או לשימוש, או המהווה איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, או ביטוי פוגע אחר;

  1. העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלול לחייב באחריות משפטית;

 .4 העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת פרטיות או כל זכות קניינית אחרת;

  1. כולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת מחשב;

 .6 הכולל פרסומת מכל סוג שהוא מבלי הסכמה בכתב מוקדמת ומפורשת של פמי

קישורים (Links) לאתרים אחרים:

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי פמי אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לפמי שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. פמי לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצוי באתרים אלו.

הגבלת אחריות:

תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שפמי עושה כל שביכולתה למנוע תקלות כאמור, לוודא את תקינותו ורצף פעולתו של האתר וכן את האיכות, האמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר והשירותים המוצעים בו.

מדיניותה המוצהרת של פמי הנה לתפעל את האתר, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן. פמי רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס שינויים ושיפורים באתר, בתוכן האתר, בשירותים הניתנים באמצעותו, בציוד ו/או בתוכנות הדרושים לשם השימוש באתר, להפסיק את השימוש באתר או להגביל את שעות השימוש באתר.

פמי אינה אחראית לנזק, הפסד או אובדן כלשהו שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר או בגין כשל תקשורתי וניתוק פתאומי.

המשתמש יודע ומסכים כי פמי אינה יכולה לפקח ולבקר כל מידע והודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים וכי היא לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כלשהו כתוצאה משימוש באתר, במידע ובשירותים המופיעים בו.

האתר ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם (“AS IS”), בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד פמי בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה על המשתמש בלבד, ופמי לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר ותוצאות השימוש בו, לנכונות המידע שבו, לעיכוב בשימוש או הפסקת השימוש באתר, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

הפרת הוראות תנאי השימוש:

כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש.

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לפמי על פי כל דין, לפמי שיקול הדעת הבלעדי לערוך, להסיר או לסרב להעלות על האתר כל הודעה או מידע לפי שיקול דעתה לרבות מידע אשר פוגע או מפר תנאי מהסכם זה ולמנוע לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש, לאלתר ללא כל הודעה מוקדמת.

הנך מאשר ומצהיר כי ידוע לך שעשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני זיהוי אשר אינם שלך או מסירה של פרטים אישיים ונתוני זיהוי אשר אינם בסמכותך על פי דין ו/או ללא הרשאה- אסורה, מהווה פגיעה על פי חוק הגנת הפרטיות ועלולה לגרור ענישה פלילית.

הנך מתחייב כי תשפה את פמי ו/או מי מטעמה על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם להם עקב עשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני זיהוי אשר אינם שלך ו/או עקב שימוש במערכת תוך התחזות לאחר.

שינוי תנאי השימוש באתר:

פמי שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש. בכל עת יופיעו באתר תנאי השימוש המעודכנים של פמי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם מתן הודעה על השינויים באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר פמי. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב להסכמה מצדך לכל השינויים, התנאים וההוראות שיחולו לגבי תנאי השימוש.

הגבלת הגישה:

פמי שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

מסירת מידע באמצעות האתר:

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר לפמי ו/או לנותני השירות מטעמה יימסר מרצונך ובהסכמתך המלאה וכי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהנך מתיר לפמי או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

בכל עת, אם לא תהיה מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, תוכל לבחור באפשרות הסרה מרשימת התפוצה.

קניין רוחני:

כל המידע והחומרים המצויים באתר, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו, קול ואמצעים אחרים המצויים באתר, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכיות קנייניות נוספות. האתר כיצירה מוגן באמצעות זכויות יוצרים. השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת. פמי עושה כל שביכולתה כדי לשמור על זכויות הקניין במידע ובחומרים המצויים באתר. אם הנך סבור שקיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקנין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין. סימני המסחר באתר (למעט סימנים של מפרסמים באתר) הנם קניינה הבלעדי של פמי , ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של פמי בכתב ומראש.

אבטחה:

פמי עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך זה פמי משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את התקנים הנדרשים והנהוגים בתעשיית האינטרנט ואימצה כללים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ”ל.

למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת פמי באמצעי אבטחה סבירים, פמי לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג’ עקב חדירה כאמור.

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שלך . לכן, לעולם אל תעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא. כמו כן, היזהר מפניות אליך, כביכול בשם פמי לקבלת פרטים אלו וכתובות דואר אלקטרוני המזכירות את פמי עם סיומות חו”ל.

אנו מביאים לתשומת לבך את חובתך לדאוג לשמירת המידע הרפואי אותו הנך מוסר וכן לכך שלא ייחשף לעיניהם של אחרים אשר עשויים להיות עמך בחדר ו/או להימצא בקרבתך ו/או אשר באפשרותם להכנס למערכות המידע וכי מניעת כל חשיפה של מידע כאמור הינה באחריותך המלאה.

עליך לדאוג לפנות לאתר באמצעות תקשורת מאובטחת שכן פניה באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת עלולה להיות חשופה לגורמים זרים.

עליך לדאוג בתום כל שימוש (באופן מלא או זמני) להסיר מהאמצעי בו השתמשת לצורך גלישה באתר (מחשב ו/או מכשיר טלפון סלולרי) את המידע ו/או נתוני הזיהוי וכן כל נתון אחר אשר עלול לאפשר חשיפה של המידע למי שאינו מורשה לכך.

מסמכים אשר יישלחו אליך מפמי יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת. מכיוון שהמסמכים עשויים להכיל מידע רגיש לרבות כזה הנוגע לבריאותך, הנך נדרש לוודא כי תיבת הדואר האלקטרוני שלך מוגנת וכי אין אליה גישה לאף גורם מלבדך.

כללי:

על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

במידה וייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

קשר לצורך קבלת שירות:

בשאלות או בבעיות הקשורות לאתר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: המשביר 1 , א.ת חולון 58852, בטלפון מס. 5688883 – 03 למוקד שרות הלקוחות, או בדואר אלקטרוני לכתובת femi@femi.com